[1]
กางกั้น อ. ., “การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล”, SCI J CRU, ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 7–14, ก.ย. 2022.