กางกั้น อรรณพ. 2022. “การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล”. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 32 (1). Bangkok, Thailand:7-14. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/scicru/article/view/112.