กางกั้น อ. . การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, Bangkok, Thailand, v. 32, n. 1, p. 7–14, 2022. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/scicru/article/view/112. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.