(1)
กางกั้น อ. . การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล. SCI J CRU 2022, 32, 7-14.