วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU <p><strong>วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</strong><br />ISSN XXXX-XXXX (Online)<br /><strong>กำหนดออก :</strong> 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม</p> <p><strong>ดาวน์โหลดเทมเพลต &gt;&gt;</strong> <a href="http://industrial.uru.ac.th/journal/service/docs/template.pdf">https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/%PATH%</a></p> <p><strong>นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:</strong><br /> วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้สำคัญในศาสตร์สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ รวมถึงงานวิจัยที่มีการ บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br /><br /><strong>ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง :<br /></strong> สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม และนวัตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมบริหาร งานก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง โยธา วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น<br /><br /><strong>ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์</strong><br /> ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม<br /><br /><strong>บรรณาธิการวารสาร</strong><br />รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ <br />คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />เลขที่ 27 ถนนอินจมี ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์<br />โทรศัพท์สายตรง: 081-5952497<br />Email: jit_uru@uru.ac.th</p> <p><br /><br /></p> <p> </p> <p> </p> th-TH jit_uru@uru.ac.th (Assoc. Prof. Dr. Gunt Intuwong) jit_uru@uru.ac.th (นางสาวันนิสา เมฆทับ) Fri, 29 Dec 2023 15:07:42 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1030 <p>การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย 2) เพื่อประเมินระดับของความพึงพอใจของใช้แมวสายพันธุ์เปอร์เซีย โดยนำหลักการด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ สมาชิก Facebook กลุ่มคนรักแมว ม.พะเยา V.2 มีจำนวนผู้ที่เลี้ยงแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย ในรอบ 1 เดือน จำนวน 60 คน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ ผลการวิเคราะห์จากสำรวจความต้องการของใช้สำหรับแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย โดยศึกษาข้อมูลจากแบบจากสำรวจความต้องการใน กลุ่ม Facebook กลุ่มคนรักแมว ม.พะเยา V2 มีความต้องการของใช้สำหรับมาทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่ คอนโด, ที่ลับเล็บ, วิลล่าแมว, ที่วางชามอาหาร และที่ดักทราย การวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) การออกแบบคอนโดแมว พบว่า แนวคิดที่ 3 มีความเป็นไปได้ในการผลิต สอดคล้องกับแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์มากกว่ารูปแบบอื่น 2) ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุช่วงระหว่าง 26-35 ปี เป็นนักศึกษามากที่สุด และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด ในส่วนของรายการความแข็งแรงต่อการใช้งาน (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.05, S.D. = 0.92) มากที่สุด รายการรองลงมาคือ ความเหมาะสมของวัสดุ (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.98, S.D. = 0.94) น้อยที่สุดคือ รายการความปลอดภัยในการใช้งาน (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.83, S.D. = 0.88) ตามลำดับ</p> ภาณุภัทร ช่วงโชติ, กฤติ ปาละบุญมา, อังกาบ บุญสูง, สิงหา ปรารมภ์ Copyright (c) 2023 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1030 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700 การพัฒนาระบบกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดแบบไม่จ่ายย้อนกลับ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1045 <p>บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดแบบไม่จ่ายย้อนกลับ โดยใช้ข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งและใช้งานจริงเป็นข้อมูลต้นแบบจากโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ขนาด 330 วัตต์ เป็นตัวผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเข้ากริดไทอินเวอร์เตอร์ขนาด 600 วัตต์ โดยมีบอร์ดอาดูโน่ (Arduino Uno R3) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของโซลิดสเตตรีเลย์ ในการทดลองจะทำการเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าจาก 3 แหล่ง คือ ระบบจำหน่ายจากการไฟฟ้า, การเก็บค่าจากกริดไทอินเวอร์เตอร์, และโหลดที่ใช้งานจริง เพื่อการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบพบว่า การทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดแบบไม่จ่ายย้อนกลับสามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้</p> สมเจตน์ บุญชื่น, สุภัตรา ปินจันทร์, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สารัลย์ กระจง, ธนภูมิ เฟื่องเพียร Copyright (c) 2023 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1045 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700 เครื่องย่างไร้ควันอัตโนมัติ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1029 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องย่างไร้ควันอัตโนมัติแบบควบคุมด้วยระบบ Internet of Things (IoT) เครื่องย่างไร้ควันอัตโนมัติสามารถสั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk.สามารถรายงานสถานะการทำงานควบคุมด้วยระบบทำงานโดยเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ และมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ผลควบคุมปรับค่าอุณหภูมิและความเร็วของมอเตอร์ จะส่งสัญญาณไปหา MCU ESP 32&nbsp; ประมวลผลและแสดงค่าผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk และหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาความแม่นยำ การทดลองหาประสิทธิภาพ โดยการใช้งานเครื่องย่างไร้ควันอัตโนมัติ ปรับค่าอุณหภูมิที่ต้องการ.และทดลองกับวัตถุดิบแบ่งออกเป็น 3 ชนิด.ทดลอง 4 ครั้ง.จะได้ความแม่นยำในการย่างของวัตถุดิบแต่ละชนิดเท่ากับ.100%.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้งานเท่ากับ 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.28 มีความสอดคล้องกันมาก</p> ทวีศักดิ์ วรจักร์, นิธิ เอี่ยมมะเฟือง, สีหลักษณ์ เสือเกิด Copyright (c) 2023 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1029 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700