กำพัน พ. ., ปรารมภ์ ส. ., บุญสูง อ. ., และ หรรรุ่งโรจน์ เ. . “การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1-12, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1151.