พวงแย้ม ห. ., แซ่หลี เ. ., ปานนิล ฐ., และ สุขกรัด ร. . “การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 38-46, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1104.