ปิ่นสกุล ส. ., และ เรืองฉาย ส. “การพัฒนาเนื้อดินสําหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินบ้านบ่อทองคํา จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 29-37, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1103.