[1]
กำพัน พ. ., ปรารมภ์ ส. ., บุญสูง อ. ., และ หรรรุ่งโรจน์ เ. ., “การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ”, JTI_URU, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1–12, มิ.ย. 2022.