[1]
ปิ่นสกุล ส. . และ เรืองฉาย ส., “การพัฒนาเนื้อดินสําหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินบ้านบ่อทองคํา จังหวัดพิษณุโลก”, JTI_URU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 29–37, มิ.ย. 2019.