ฮุนพานิช ณัฐชา, และ บูรณจารุกร ภาณุ. 2021. “การปรับปรุงการเดินเอกสารงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4 (1). Uttaradit, Thailand:1-17. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1188.