กำพัน พิทยุต, ปรารมภ์ สิงหา, บุญสูง อังกาบ, และ หรรรุ่งโรจน์ เทียนชัย. 2022. “การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5 (1). Uttaradit, Thailand:1-12. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1151.