พวงแย้ม หทัยธนก, แซ่หลี เพชรายุทธ, ปานนิล ฐิติภรณ์, และ สุขกรัด รุ่งอรุณ. 2019. “การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 (1). Uttaradit, Thailand:38-46. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1104.