ปิ่นสกุล สนิท, และ เรืองฉาย สมโภชน์. 2019. “การพัฒนาเนื้อดินสําหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินบ้านบ่อทองคํา จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 (1). Uttaradit, Thailand:29-37. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1103.