กำพัน พ. .; ปรารมภ์ ส. .; บุญสูง อ. .; หรรรุ่งโรจน์ เ. . การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 5, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1151. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.