พวงแย้ม ห. .; แซ่หลี เ. .; ปานนิล ฐ.; สุขกรัด ร. . การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 2, n. 1, p. 38–46, 2019. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1104. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.