ปิ่นสกุล ส. .; เรืองฉาย ส. การพัฒนาเนื้อดินสําหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินบ้านบ่อทองคํา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, Uttaradit, Thailand, v. 2, n. 1, p. 29–37, 2019. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/article/view/1103. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.