(1)
ฮุนพานิช ณ. .; บูรณจารุกร ภ. . การปรับปรุงการเดินเอกสารงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. JTI_URU 2021, 4, 1-17.