(1)
กำพัน พ. .; ปรารมภ์ ส. .; บุญสูง อ. .; หรรรุ่งโรจน์ เ. . การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. JTI_URU 2022, 5, 1-12.