(1)
ปิ่นสกุล ส. .; เรืองฉาย ส. การพัฒนาเนื้อดินสําหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินบ้านบ่อทองคํา จังหวัดพิษณุโลก. JTI_URU 2019, 2, 29-37.