[1]
ฮุนพานิช ณ. และ บูรณจารุกร ภ. 2021. การปรับปรุงการเดินเอกสารงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 4, 1 (มิ.ย. 2021), 1–17.