[1]
กำพัน พ. , ปรารมภ์ ส. , บุญสูง อ. และ หรรรุ่งโรจน์ เ. 2022. การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 5, 1 (มิ.ย. 2022), 1–12.