[1]
ปิ่นสกุล ส. และ เรืองฉาย ส. 2019. การพัฒนาเนื้อดินสําหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินบ้านบ่อทองคํา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 29–37.