เวปุลานนท์ เ. “การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/455.