ชวรางกูร ช. “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition ขั้นพื้นฐาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/450.