คังฆะมณี อ., และ ชูอักษร ว. “การประเมินมลพิษจากชุมชนในรูปของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/408.