ผลเกิดดี พ., งาเกษม ร., และ มะหะมาน ก. “การศึกษาโรคภูมิแพ้อากาศจากฝุ่นละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 23-32, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/360.