วงศ์เทพ ส., รักการ ศ., และ ศรีวิเชียร พ. “การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 113-22, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/348.