ใจตรง ก., ภารกุล ส., และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณ. “การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 78-86, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/344.