คงธนจินดาสิริ ส. “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/320.