เฟื่องฟุ้ง ส. “การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, ปี 6, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2022, https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/311.