[1]
เวปุลานนท์ เ., “การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2023.