[1]
ชวรางกูร ช., “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition ขั้นพื้นฐาน”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 2, ก.พ. 2023.