[1]
คังฆะมณี อ. และ ชูอักษร ว., “การประเมินมลพิษจากชุมชนในรูปของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานี”, JSciTech, ปี 7, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2023.