[1]
ผลเกิดดี พ., งาเกษม ร., และ มะหะมาน ก., “การศึกษาโรคภูมิแพ้อากาศจากฝุ่นละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”, JSciTech, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 23–32, ก.ย. 2021.