[1]
วงศ์เทพ ส., รักการ ศ., และ ศรีวิเชียร พ., “การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์”, JSciTech, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 113–122, มี.ค. 2021.