[1]
ใจตรง ก., ภารกุล ส., และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณ., “การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC”, JSciTech, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 78–86, มี.ค. 2021.