[1]
คงธนจินดาสิริ ส., “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2023.