เวปุลานนท์ เกล็ดนที. 2023. “การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 4 (1). Nonthaburi, Thailand. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/455.