ชวรางกูร ชัชฎา. 2023. “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition ขั้นพื้นฐาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 4 (2). Nonthaburi, Thailand. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/450.