คังฆะมณี อรทัย, และ ชูอักษร วนิดา. 2023. “การประเมินมลพิษจากชุมชนในรูปของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 7 (1). Nonthaburi, Thailand. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/408.