ผลเกิดดี พิชิตพร, งาเกษม รสสุคนธ, และ มะหะมาน กฤษดา. 2021. “การศึกษาโรคภูมิแพ้อากาศจากฝุ่นละออง PM10 กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 5 (2). Nonthaburi, Thailand:23-32. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/360.