วงศ์เทพ สมชาติ, รักการ ศักดิ์ชาย, และ ศรีวิเชียร พจนีย์. 2021. “การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 5 (1). Nonthaburi, Thailand:113-22. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/348.