ใจตรง กำจัด, ภารกุล สงกรานต์, และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณรงค์ฤทธิ์. 2021. “การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 5 (1). Nonthaburi, Thailand:78-86. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/344.