มิตรกระจ่าง กมลวรรณ. 2023. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน เรื่อง โลกของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 6 (1). Nonthaburi, Thailand. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/321.