คงธนจินดาสิริ สมเกียรติ. 2023. “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 6 (1). Nonthaburi, Thailand. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/320.