เฟื่องฟุ้ง สุนทรา. 2022. “การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ 6 (1). Nonthaburi, Thailand. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/311.