เวปุลานนท์ เ. การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 4, n. 1, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/455. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.