ชวรางกูร ช. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition ขั้นพื้นฐาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 4, n. 2, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/450. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.