คังฆะมณี อ.; ชูอักษร ว. การประเมินมลพิษจากชุมชนในรูปของภาระบรรทุกสารอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, Nonthaburi, Thailand, v. 7, n. 1, 2023. Disponível em: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/article/view/408. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.